banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา