banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศยกเลิกการประกวดราคา