banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา