banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านติดตามและประสานงาน โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหานํ้าเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา