banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่วนที่ 2) เขตตรวจราชการ ที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา