banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม และกระดาษ A3 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา