banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา