banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อลังคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ยื่นข้อเสนอวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

*ประกาศ

*เอกสารประกวด

*ราคากลาง

*TOR