banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา