banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา