banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2561 กระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

*ประกาศประกวด

*เอกสารประกวด

*TOR

*ราคากลาง