banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ยื่นข้อเสนอในวันที่ 27 มีนาคม 2562

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*TOR

*ราคากลาง