banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง (สำนักบริหารกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา