banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำหรับคนต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา