banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา