banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กศร.)

*แผนการจัดซื้อจัดจ้าง