banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการัฝืกอบรม จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา