banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา