banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถต้ปรับอากาศ ไม่รวมค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา