banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา