banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา