banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกเอนกประสงค์พร้อมฝาล็อค ขนาดความจุ 60 ลิตร 4 ล้อ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา