banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านวิเคราะห์และประสานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา