banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกัดกรดชื่อ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงพลังงาน) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา