banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 ขนาด 80 แกรม และ A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา