banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุง เปลี่ยนยาง และเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมอะไหล่รถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา