banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา