banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา