banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการและบริการห้องประชุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา