banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา