banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานในต่างป ระเทศและงานอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา