banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา