banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง