banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพาหนะในต่างประเทศ จำนวน 3 วัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา