banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลว และอะไหล่ รถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา