banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ และประเมินผล จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา