banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานต้านวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา