banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (2 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา