banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล จ้านวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา