banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการบริการติดตามประเมินติตตามประเมินและวิเคราะห์ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา