banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสสำหรับศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ จำนวน 20 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*TOR

*ราคากลาง