banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา