banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

*แผนการจัดซื้อจัดจ้าง