banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกลาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา