banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Office 365 Business Essentials จำนวน 160 ผู้ใช้งาน

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา