banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลว และอะไหล่รถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา