banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา