banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

*ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง