banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 คัน

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา