banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาอินทราเน็ตอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศยกเลิกการประกวดราคา